Privacy

AVG-Wat is dat?

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 10 lid 1 van de grondwet, art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Deze bescherming is vastgelegd in de Richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 is echter de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU).1 In het licht van de toenemende digitalisering en de juridische wijzigingen is deze praktijk actief aan de slag geweest om in de hulpverlening de privacy van cliënten te waarborgen middels het AVG-stappenplan. Dit geldt intern maar ook in de samenwerking met gemeente en andere zorgverleners.

Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl én http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Om welke gegevens gaat het en wat doet praktijk Samen Ster-k met uw gegevens?

Samen Ster-k maakt gebruik van gewone algemene persoonsgegevens ook wel NAWTE gegevens genoemd(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres) en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Ze zijn extra privacy-gevoelig. Bijzondere persoonsgegevens mogen daarom alleen onder  voorwaarden worden verwerkt, dat wil zeggen: opgeslagen, verstuurd of anderszins gebruikt. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld het burgerservice nummer en gegevens over gezondheid van een persoon. Denk hierbij aan:
– zwangerschap;
– voedselallergie;
– ADHD, astma, e.d.

Bijzondere persoonsgegevens mag  de praktijk verwerken onder voorwaarden. Eén voorwaarde is dat je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van betrokkenen (ouders met gezag en jeugdigen > 16 jaar). Samen Ster-k laat u daarom een toestemmingsformulier tekenen voor de verwerking van gegevens aan het begin van het hulpverleningstraject. Tevens ontvangt u een privacyverklaring.

Gegevens worden gevraagd , opgeslagen volgens de wettelijke termijn van 15 jaar en verwerkt door Samen Ster-k met als doel het kunnen opstarten van een behandeling, het kunnen communiceren met u als ouders van de minderjarige cliënt, het communiceren met de verwijzer (huisarts, kinderarts, jeugdarts), het kunnen verkrijgen van een beschikking bij de gemeente, het kunnen communiceren via het beveiligde digitale ‘berichtenverkeer’  Vecozo-gemeente-praktijk ten behoeve van start-stop behandeling, aanvraag beschikking, declaratie van de hulp.

Privacygevoelige gegevens wordt per post verstuurd.